Dlaczego Szyici łączą modlitwy?

Al-islam.org.pl > Artykuły > Praktyka > Dlaczego Szyici łączą modlitwy?

بسم الله الرحمن الرحيم

“Odprawiaj modlitwę przy skłanianiu się słońca, aż do ciemności nocy, a recytację o świcie. Zaprawdę, recytacja o świcie znajduje świadków.” (Qur’an 17:78) 

Szyici uznają pięć obowiązkowych modlitw dziennie. Jednakże, często łączą ze sobą modlitwy Zuhr Asr odprawiając je podczas okresu czasu wyznaczonego od rozpoczęcia Zuhr do zakończenia Asr. Uważają oni także, że łączenie modlitw Maghrib Isha w podobny sposób jest również dozwolone. Taka praktyka jest w zupełności zgodna z Koranem i autentycznymi tradycjami przekazanymi od Proroka (s).

Sunnickie szkoły prawa (figh) – z wyjątkiem szkoły Hanafi – pozwalają na łączenie obowiązkowych modlitw (al-jam` bayn al-salatayn) podczas deszczu, podróży, strachu i innych sytuacji wyjątkowych. Szkoła Hanafi zabrania w każdym przypadku łączenia codziennych modlitw, z wyjątkiem modlitwy Al-Muzdalifa podczas pielgrzymki. Szkoły prawa Maliki, Shafi’i i Hanbali zgadzają się na możliwość zestawiania modlitw podczas podróżowania, ale ich opinie na temat łączenia w innych przypadkach różnią się. Szkoła prawa Shi’ah Ja’fari stwierdza, że można łączyć modlitwy bez szczególnych powodów.

Czasy modlitw według Qur’anu

Imam Fakhr al-Din al-Razi, słynny sunnicki komentator Qur’anu, napisał odnośnie cytowanego wyżej weresetu (rozdział 17, wers 78):

„jeśli zinterpretujemy ciemność (ghasaq) jako czas kiedy ciemność pojawia się po raz pierwszy, wtedy słowo ghasaq oznaczać będzie początek Maghrib. Na tej podstawie, wspomniane są w tym wersie trzy pory: czas południa, czas początku Maghrib i czas Fajr. Oznacza to, że czas południa musi być porą dla Zuhr i `Asr, okres ten jest dzielony pomiędzy te dwie modlitwy. Okres rozpoczynający się wraz z Maghrib jest czasem dla Maghrib i dla ‘Isha’ jest on więc również przeznaczony na obie te modlitwy. Zezwala to na łączenie Zuhr i `Asr w jednej porze oraz Maghrib i ’Isha’ w jednej porze. Istnieją jednak dowódy sugerujące, że zestawienie podczas pobytu w domu bez żadnej wymówki jest niedozwolone. Prowadzi to do wniosku, iż łączenie jest dozwolone podczas podróży albo kiedy pada deszcz itp. [Fakhr al-Din al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, vol. 5, p. 428]

Pokrótce przedstawimy niepodważalne dowody na to, że zestawianie modlitw bez żadnych wymówek jest całkowicie dopuszczalne. Jakkolwiek, jest już na tym etapie jasne, że pory obowiązkowych modlitw są tyko trzy: 1) Pora na dwie obowiązkowe modlitwy Zuhr (południe) i ‘Asr (popołudnie), która jest porą dla nich dwóch.

2) Pora dla dwóch obowiązkowych modlitw Maghrib (zmierzch) i ‘Isha’ (nocna), która jest także dzielona na te dwie modlitwy. 3) Pora na modlitwę Fajr (świt), która jest przeznaczona tylko dla niej.

Czy Prorok (s) łączył modlitwy?

  • Ibn ‘Abbas przekazał, że Posłaniec Allaha (pokój niech będzie z Nim) odprawiał w Medynie siedem (rak’atów) i osiem (rak’atów) tzn. (zestawienie) południowej (Zuhr) i popołudniowej (‘Asr) modlitwy (osiem rak’ahs) oraz wieczornej (Maghrib) i nocnej (‘Isha’) modlitwy (siedem rak’ahs). [Sahih al-Bukhari (tłumaczenie angielskie), tom 1, książka 10, numer 537; Sahih Muslim (tłumaczenie angielskie), Kitab al-Salat, książka 4, rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1522].
  • ‘Abdullah syn Shaqiq’a relacjonuje: Syn ‘Abbas’a pewnego dnia przemawiał do nas popołudniem (po czasie na modlitwę południową) aż do czasu kiedy słońce nie znikło i pojawiły się gwiazdy, a wtedy ludzie zaczęli mówić: modlitwa, modlitwa. Osoba z Banu Tamim podeszła tam. Nie zwolnił on i nie odwrócił się, ale ( kontynuował płacząc): modlitwa, modlitwa. Ibn ‘Abbas powiedział: „Może będziesz oddzielony od swojej matki, czy uczysz mnie Sunny?” A potem powiedział: „Widziałem Posłańca Allaha (pokój z Nim) zestawiającego Zuhr ‘Asr oraz Maghrib ’Isha’ modlitwy”. 'Abdullah b. Shaqiq powiedział: “Pewne wątpliwości zrodziły się w moim umyśle w sprawie tego. Więc przyszedłem do Abu Huraira i zapytałem go (o to) i on potwierdził swój pogląd.” [Sahih Muslim (tłumaczenie angielskie), Kitab al-Salat, Książka 4, Rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1523, 1524].

 

Ale nie było to z powodu podróży, strachu albo deszczu?

Wiele tradycji pochodzących od Proroka (s) jasno ukazuje, że zestawiał On modlitwy bez szczególnych powodów.

  • Prorok (s) modląc się w Medynie, pozostając tam, nie podróżując, siedem i osiem (to pokazuje, że siedem Raka’t modlitwy Maghrib ‘Isha’ są razem orz osiem Raka’t modlitwy Zuhr ‘Asr są razem zestawione). [Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, tom 1, str. 221]
  • Prorok (s) modlił się Zuhr i`Asr w zestawieniu oraz Maghrib i’Isha’ razem bez przyczyny strachu lub podróży. [Malik ibn Anas, al-Muwatta’,tom 1, str. 161]

W rzeczy samej, nawet tradycja mówi o wyjaśnieniach tej praktyki Proroka (s). To było upewnieniem dla ummah !

  • Ibn 'Abbas relacjonuje, że Posłaniec Allaha (s) zestawiał modlitwę południowa z popołudniową oraz wieczorną z nocną modląc się w Medynie, nie będąc w niebezpieczeństwie lub podczas deszczu. I w hadith przekazanym przez Waki’ (są słowa następujące): „Powiedziałem do Ibn 'Abbas: Co skłoniło Go do tego? Odpowiedział: Dlatego, że jego (Proroka) Ummah nie powinna być postawiona w (niepotrzebnie) trudniejszej sytuacji.” [Sahih Muslim (tłuamczenie angielskie), Kitab al-Salat, Książka 4, Rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1520; Sunan al-Tirmidhi, vol. 1, p. 26]
    • Połaniec Allaha (s) przestrzegał południowej i popołudniowej modlitwy razem w Medynie nie będąc w niebezpieczeństwie lub podróży. Abu Zubair powiedział: „Zapytałem Są’id (jednego z narratorów) dlaczego on to robi. Odpowiedział: Spytałem Ibn ‘Abbas’a jak ty pytasz mnie, i on odpowiedział, że On (Święty Prorok) chce, aby nikt z Jego Ummah nie był w (niepotrzebnej) trudnej sytuacji.” [Sahih Muslim, tłumaczenie angielskie, Kitab al-Salat, Książka 4, Rozdział 100 Combination of prayers when one is resident, hadith nr 1516].

 

Nawet jeśli to jest dozwolone, dlaczego to robić?

 Nikt nie sugeruje, że jest coś złego w modleniu oddzielnych modlitw. Modlitwy Zuhr i `Asr oraz Maghrib i’Isha’ mogą być wykonane zarówno jako kombinacja jak i oddzielnie. Jakkolwiek, zestawianie dwóch modlitw przez Proroka (s) pokazuje Miłosierdzie Allaha (swt) przyjazne dla Ummah, oraz, że są dobre powody dlaczego stało się to zwyczajem wśród Szia:

  • Ludzie są często zajęci swoimi własnymi sprawami i mają własne obowiązki i problemy, szczególnie w krajach gdzie edukacja i praca nie są dostosowane do wymagań dla muzułmanów, do ich codziennych modlitw. Niektóre zawody wymagają długich godzin ciągłej, nieprzerwanej pracy. Dlatego też, dla dopasowania i w celu niedopuszczenia do stracenia drugiej z dwóch modlitw, Szia modlą się dwie modlitwy za jednym razem, bez względu na to czy wcześniej czy później, w czasie zaplanowanym.
  • Gdzie ludzie się spotykają z daleka i szeroka, aby ofiarować jedną z dwóch modlitw i od wtedy jest możliwe zestawienie ich, ofiarują oni dwie modlitwy jedna za druga na spotkaniach. W ten sposób wypełniają oni swoje obowiązki tak dobrze jak uczęszczając w zbiorowych modlitwach (jama’ah), w ten sposób powiększając swoją nagrodę. Zwracając uwagę na piątkową modlitwę. Zauważamy, że tysiące braci sunnitów ofiaruje swoje piątkowe modlitwy na czas, ale wielu z nich nie wykonało modlitwy ‘Asr zupełnie, pozwalając samemu na spotkaniu. Z drugiej strony Szia, którzy ofiarują swoje modlitwy piątkowe, ‘Asr będzie zawsze wykonana na spotkaniu.
  • Fakt, że ta sunnah nie jest powszechnie akceptowana przez naszych Sunnickich bratów jest kolejnym powodem, dla którego Szia czują, że musza utrzymywać ją żywą. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci i inni muzułmanie, i przyszłe pokolenia wiedziały, że praktykowanie modlenie się Zuhr i`Asr, oraz Maghrib i ’Isha’ razem jest dozwolone ponieważ pochodzi to z sunny (akceptując praktykę) Świętego Proroka (s).

Wnioski

Zestawienie modlitw Zuhr i`Asr prayers, oraz Maghrib i ’Isha’, jest w zgodzie z Koranem i dozwolone podążając za sunną Proroka (s) , poza tym jest wygodniejsze. Faktem jest dobrze potwierdzona sunna nie praktykowana powszechnie przez naszych sunnickich braci, nie czyni jej to jednak nieużyteczną la naszego życia. I jak słynny sunnicki komentator Sahih Muslim, al-Nawawi napisał:

Kiedy praktyka (Sunnah) jest udowodniona jako autentyczna, nie jest odrzucana tylko dlatego, że niektórzy, większość albo wszyscy ludzie odrzucają ją. [al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, (Beirut, 1392 A.H.), tom 8, str. 56]

Leave a Reply