Dlaczego Szyici unikają modlitw Tarawih?

Al-islam.org.pl > Artykuły > Praktyka > Dlaczego Szyici unikają modlitw Tarawih?

بسم الله الرحمن الرحيم

I podczas części nocy, biorąc udział w modlitwie nocnej (Tahajjud) – oto nadobowiązkowa służba dla ciebie; może twój Pan wyniesie cię na pozycję wielkiej chwały. (17:79)

Prorok Muhammad (s) powiedział w odniesieniu do miesiąca Ramadan:

„Ktokolwiek rozpocznie w nim modlitwę nocna (Qiyam al-Layl) ze szczerością wiary w nadziei na nagrodę od Allaha, wszystkie jego poprzednie grzechy będą mu wybaczone.”

[Sahih al-Bukhari, tom 3, księga 32, nr 226]

Sunnici powszechnie uważają, że sunną jest odmawianie specjalnej wieczornej modlitwy – Tarawih – w zgromadzeniu podczas świętego miesiąca Ramadan. Szyici polecają podobną modlitwę nawafil (zalecaną modlitwę), nie jest jednak dozwolone, aby ofiarować ją w zgromadzeniu. Ta praktyka szyitów jest w zgodzie z sunną Proroka (s).

Bracia i siostry z Ahl al-Sunnah zbierają się razem na zbiorowej modlitwie Tarawih podczas wczesnych wieczorów miesiąca Ramadan. Stoją w modlitwie i recytują Koran ai niech Allah (swt) nagrodzi ich za ich szczere intencje i uczynki. Jednakże, słowo Tarawih nigdy nie było wspomniane w Koranie ani przez Proroka (s) na opisanie dodatkowej zbiorowej modlitwy podczas wieczorów miesiąca Ramadan. Termin ten rozwinął się później wśród muzułmanów. Językoznawczo termin Tarawih jest liczbą mnogą od słowa ‘tarwiha’ odnoszącego się do krótkiego okresu pomiędzy każdymi czterema częściami modlitwy. W późniejszym okresie zbiorowe modlitwy w noce Ramadanu zostały nazywane tym terminem.

Początki Tarawih jako Modlitwy Zbiorowej

Jest doskonale znanym faktem, że Tarawih jako nocna modlitwa zbiorowa Ramadanu, zaistniała z nakazu drugiego kalifa ‘Umara b. al-Khattaba.

Przekazał Abu Hurayra: Wysłannik Allaha powiedział: „Ktokolwiek modli się w nocy podczas całego miesiąca Ramadanu w szczerości wiary i w nadziei na nagrodę Allaha, wtedy wszystkie jego poprzednie grzechy będą mu wybaczone.” Ibn Shihab powiedział: „Kiedy Wysłannik Allaha umarł, ludzie nadal przestrzegali tego (tj. modlitwy odmawianej indywidualnie, a nie zbiorowo), i pozostało tak w czasach pierwszego kalifa Abu Bakra i we wczesnych dniach kalifatu ‘Umara. ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul Qari powiedział: „Wyszedłem jednej nocy do towarzyszy ‘Umara bin Al-Khattaba podczas Ramadanu do meczetu i znalazłem ludzi modlących się w różnych grupach – mężczyźni modlący się samotnie, lub w małych grupach za nim. Wtedy ‘Umar bin Al-Khattab powiedział: ‘Moim zdaniem lepiej zbiorę tych ludzi za jednym przywódcą Qari (czytającym) [tzn. pozwolę się im modlić grupowo]’. Zadecydował on więc o zbiorowej modlitwie za Ubayy bin Ka’bem. Innej nocy, poszedłem do jego towarzyszy i ludzie modlili się za swoim prowadzącym. Na to ‘Umar zauważył, ‘Cóż za doskonała BID’A (innowacja w religii); ale modlitwa, której nie wykonują, ale raczej śpią w tym czasie, jest lepsza niż to co ofiarują’ miał on na myśli modlitwę w ostatniej części nocy”   [Sahih al-Bukhari, tom 3, księga 32, nr 227]

„Zostało to nazwane BID’AH ponieważ Prorok (s) nie praktykował tej modlitwy grupowo, a także nie modlono się tak w czasie al-Saddiq (pierwszego kalifa), ani nie we wczesnej części nocy z taką ilością rakatów (jednostek)

[al-Qastallani, Irshad al-Sari Sharh Sahih al-Bukhari, tom 5, str. 4]

[al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, tom 6, str. 287]

„Umar był pierwszym, który ustanowił przykład modlitwy nocnej w czasie Ramadanu, Tarawih, i zgrupował ludzi do niej, i poinformował o niej różne regiony. To było podczas miesiąca Ramadan, roku 15 (hijri). Wybrał on dla ludzi recytatora Koranu, który przewodził modlitwie Tarawih dla mężczyzn i dla kobiet”.

[Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat, tom 3, str. 281]

[al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’, str. 137]

[al-‘Ayni, ‘Umdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari, tom 6, str. 125]

Zbiorowo w Meczecie czy indywidualnie w domu?

Odmawianie modlitwy indywidualnie w domu a nie zbiorowo w meczecie jest wysoko zalecane przez Proroka (s) i przynosi ona więcej błogosławieństwa dla domu i rodziny oraz pomaga wychowywać dzieci w wierze Islamu.

Prorok (s) powiedział: „O ludzie! Wykonujcie swoją modlitwę w domu, ponieważ najlepsza modlitwa jest ta wypełniana we własnym domu, z wyjątkiem obowiązkowych (zbiorowych) modlitw.”

[Sahih al-Bukhari, tom 9, księga 92, nr 393]

[al-Nasa’i, Sunan, tom 3, str. 161, str. 198]

Abdullah bin Mas’ud zapytał Proroka (s): „Co jest lepsze: modlić się w domu czy w meczecie?” Prorok (s) odpowiedział: „Czy nie widzisz jak blisko meczetu jest mój dom? Modlitwa w domu jest bardziej ukochana dla mnie niż w meczecie, z wyjątkiem obowiązkowych modlitw.”

[Ibn Majah, Sunan, tom 1, str. 439, nr 1378]

Przekazał Zayd bin Thabit: Wysłannik Allaha (s) zrobił mały pokój (z matą z liści palmowych). Wyszedł on (ze swojego domu) i modlił się w nim. Niektórzy przechodząc dołączyli do jego modlitwy. Potem, następnej nocy znowu przyszli na modlitwę, ale Prorok opóźnił się i nie wyszedł do nich. Zaczęli oni więc podnosić głosy i pukali do drzwi małymi kamyczkami (aby zwrócić jego uwagę). Wyszedł on do nich zagniewany, mówiąc, „Ciągle nalegacie (w swoich czynach), obawiam się, że ta modlitwa może stać się obowiązkowa dla was. Więc, O wy ludzie! Ofiarujcie tą modlitwę w domach, ponieważ najlepsza modlitwa to ta wypełniana we własnym domu, z wyjątkiem obowiązkowych (zbiorowych) modlitw.”

[Sahih al-Bukhari, tom 8, księga 73, nr 134]

Czy Szyiccy Imamowie odprawiali Tarawih?

Imam al-Baqir (a) i Imam al-Sadiq (a) zostali zapytani o możliwość modlenia się dodatkowych modlitw w zgromadzeniu podczas miesiąca Ramadan. Oboje opisują tradycję Proroka (s), w której powiedział:

“Zaprawdę, ofiarowanie nafila (zalecanej modlitwy) w zgromadzeniu podczas nocy Ramadanu jest INNOWACJĄ… o ludzie! Nie odprawiajcie modlitwy nafila na spotkaniach w Ramadanie… z pewnością, wykonywanie mniejszych aktów czci, które są w zgodzie z sunną jest lepsze niż wykonywanie większych aktów czci, które są innowacją.”

[al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, tom 8, str. 45]

Ten punkt widzenia Imamów, potomków Proroka (s) potwierdzają dobrze znani uczeni pomiędzy Ahl al-Sunnah, którzy piszą:

„Potomkowie Proroka (s) mówili, że zbiorowe Tarawih jest innowacją”

[al-Shawkani, Nayl al-Awtar, tom 3, str. 50]

Co sunniccy uczeni mówią o modleniu się Tarawih w domu?

„Uczeni zgadzają się co do zalet tej modlitwy, ale różnią się w opinii czy lepiej modlić się w pojedynkę w domu czy zbiorowo w meczecie.” Al-Nawawi, słynny komentator Sahih Muslim odnosi się do listy uczonych, którzy popierają drugi i dominujący pogląd. Następnie pisze: „Malik, Abu Yusuf, niektórzy uczeni Shafi’i, oraz inni mówią, że lepiej jest modlić się samotnie w domu”.

[al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, tom 6, str. 286]

Wniosek

Szyici zawsze zwracali uwagę na ważność nocnej modlitwy – zwanej Tahajjud lub Qiyam al-Layl lub Salat al-Layl – w ostatniej części nocy każdego miesiąca, szczególnie podczas Ramadanu. Oni także chwalą ofiarowanie dodatkowej modlitwy nawafil podczas miesiąca Ramadan. Jednakże, odprawiają oni dodatkowe modlitwy przeważnie w swoich domach i nigdy nie zbiorowo. W ten sposób podtrzymują oni Koran i sunnę Proroka Muhammeda (s).

Leave a Reply