Hadisy o Ahlul Bait i Szi’a

Al-islam.org.pl > Artykuły > Koran i Hadisy > Hadisy o Ahlul Bait i Szi’a

بسم الله الرحمن الرحيم

Hadisy o sukcesji Alego (as):

Ali (AS) przekazał: Kiedy objawiony został werset : “I ostrzegaj swe najbliższe otoczenie”, Wysłannik Allaha zawołał mnie i powiedział: “Ali, z pewnością Allah nakazał mi ostrzegać swych najbliższych ale czuję trud tej misji. Wiem, że gdy przedstawię im to ostrzeżenie nie spodoba mi się ich odpowiedź.” Wtedy Prorok zaprosił członków swego klanu aby z nim zjedli małą ilość pożywienia i mleka. Było ich czterdziestu. Po jedzeniu Prorok przemówił do nich “O dzieci Abdul Muttalib, nie znam żadnego człowieka pośród Arabów, który obdarował swych ludzi bardziej niż ja obdarowałem was. Darowałem wam dobra tego świata oraz życia wiecznego, do którego Wszechmocny kazał mi was zaprosić. Kto spośród was będzie towarzyszyć mi w tej misji i być mi bratem, wykonawcą i następcą?” Nikt nie przyjął zaproszenia a ja powiedziałem: “O Wysłanniku Allaha, ja będę twoim towarzyszem.” Położył mi dłoń na szyi i powiedział do nich: “Oto mój brat, mój Wasi, mój następca (khalif) spośród was. Słuchajcie go więc i bądźcie mu posłuszni.” Roześmiali się mówiąc do Abu Taliba: „On (Muhammad) kazał ci słuchać twojego syna i być mu posłusznym.”

Źródła sunnickie:

1.History of Tabari, English version, v6, pp 88-92 (two traditions)

2.History of Ibn Athir, v2, p62

3.History of Ibn Asakir, v1, p85

4.Durr al-Manthur, by al-Suyuti, v5, p97

5.al-Sirah al-Halabiyah, v1, p311

6.Shawahid al-Tanzil, by al-Hasakani, v1, p371

7.Kanz al-Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, v15, p15, pp 100-117

8.Tafsir al-Khazin, by Ala-ud-Din al-Shafi’i, v3, p371

9.Dala’il al-Nabawiyah, by al-Baihaqi, v1, pp 428-430

10.al-Mukhtasar, by Abul Fida, v1, pp 116-117

11.Life of Muhammad, by Hasan Haykal, p104 (First Edition only. In the second edition the last sentence of Prophet (PBUH) has been removed.

12.Tahdhib al-Athar, v4, pp 62-63.

Wysłannik Allaha powiedział: “Ali jest z Qur’anem a Qur’an jest z Alim. Nie rozdzielą się aż do czasu gdy wrócą do mnie na łono Raju”

Źródła sunnickie:

1.al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p124 on the authority of Umm Salama

2.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 9, section 2, pp 191,194

3.al-Awsat, by al-Tabarani; also in al-Saghir

4.Tarikh al-Khulafa, by Jalaluddin al-Suyuti, p173
Wysłannik Allaha powiedział do Alego: „Twoja pozycja wobec mnie jest jak pozycja Aarona wobec Mojżesza, z tym wyjątkiem że po mnie nie będzie już żadnego Proroka”

Źródła sunnickie:

1.Sahih al-Bukhari, Arabic-English version, Traditions 5.56 and 5.700

2.Sahih Muslim, Arabic, v4, pp 1870-71

3.Sunan Ibn Majah, p12

4.Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p174

5.al-Khas’is, by al-Nisa’i, pp 15-16

6.Mushkil al-Athar, by al-Tahawi, v2, p309

Mojżesz pozostawił za sobą Aarona aby opiekował się ludźmi jako jego następca gdy udał się aby otrzymać przykazania: Allah powiedział w Quranie:

„… I powiedział Mojżesz swojemu bratu Aaronowi: ‘Zajmij moje miejsce pośród mego ludu…” (Quran 7:142.
”Czy ja nie mam większego prawa nad wierzącymi niż to co oni mają nad sobą?” Ludzie płacząc odpowiedzieli: „Tak, o Wysłanniku Allaha” Wtedy Prorok (saws) uniósł w górę dłoń Alego i powiedział: “Dla kogo ja jestem przywódcą, dla tego i Ali jest przywódcą. O Allahu, kochaj tych, którzy go kochają i bądź wrogi tym, którzy są wrodzy dla niego.”

Źródła sunnickie:

1.Sahih Tirmidhi, v2, p298, v5, p63

2.Sunan Ibn Maja, v1, pp 12,43

3.Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp 84,118,119,152,330, v4, pp 281,368,370, 372,378, v5, pp 35, 347, 358, 361, 366,419 (from 40 chains of narrators!!!)

4.Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Hanbal, v2, pp 563,572

5.al-Mustadrak, by al-Hakim, v2, p129, v3, pp 109-110,116,371

6.Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 4,21

7.Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v9, p103 (from several transmitters)

8.Tafsir al-Kabir, by Fakhr al-Razi, v12, pp 49-50

9.al-Durr al-Manthur, by al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, v3, p19

10.Tarikh al-Khulafa, by al-Suyuti, pp 169,173

11.al-Bidayah wal-Nihayah, by Ibn Kathir, v3, p213, v5, p208

12.Mushkil al-Athar, by al-Tahawi, v2, pp 307-308

13.Habib al-Siyar, by Mir Khand, v1, part 3, p144

14.Sawaiq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, p26

15.al-Isabah, by Ibn Hajar al-Asqalani, v2, p509; v1, part1, p319, v2, part1, p57, v3, part1, p29, v4, part 1, pp 14,16,143

16.Tabarani, who narrated from companions such as Ibn Umar, Malik Ibn al-Hawirath, Habashi Ibn Junadah, Jari, Sa’d Ibn Abi Waqqas, Anas Ibn Malik, Ibn Abbas, Amarah,Buraydah,…

17.Tarikh, by al-Khatib Baghdadi, v8, p290

18.Hilyatul Awliya’, by Abu Nu’aym, v4, p23, v5, pp26-27

19.al-Istiab, by Ibn Abd al-Barr, Chapter of word „ayn” (Ali), v2, p462

20.Kanzul Ummal, by al-Muttaqi al-Hindi, v6, pp 154,397

21.al-Mirqat, v5, p568

22.al-Riyad al-Nadirah, by al-Muhib al-Tabari, v2, p172

23.Dhaka’ir al-Uqba, by al-Muhib al-Tabari, p68

24.Fayd al-Qadir, by al-Manawi, v6, p217

25.Usdul Ghabah, by Ibn Athir, v4, p114

26.Yanabi’ al-Mawaddah, by al-Qudoozi al-Hanafi, p297

… I wiele innych…

Hadisy o Ahlul Bajt i Szi’a:

Wysłannik Allaha (saws) powiedział: „Zostawiam wam dwie drogocenne rzeczy, których jeśli będziecie się trzymać, nie zbłądzicie po mojej śmierci. Są to Księga Allaha oraz mój ród, Ahlul Bait. Miłosierny ujawnił mi, że te dwie rzeczy nie rozdzielą się od siebie aż do czasu kiedy powrócą do mnie na łono Raju.”

Źródła sunnickie:

1.Sahih al-Tirmidhi, v5, s662-663,328;

2.al-Mustadrak al-Hakima, v3, s109, 110, 148, 533;

3.Sunan Daaramiego, v2, s432;

4.Musnad Ahmada Ibn Hanbala, v3, s14, 17, 26, 59, v4, s366, 370-372, v5, s182,189,350,366,419;

5.Fadha’il al-Sahaba Ahmada Ibn Hanbala, v2, s585, hadis #990;

6.al-Chasa’is al-Nisa’iego, s21,30;

7.al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara Hajthamiego, roz.11, sekcja 1, s230;

8.al-Kabir al-Tabaraniego, v3, s62-63,137;

9.Kanz al-Ummal al-Muttaqiego al-Hindiego, rozdział al-Iti’sam bi Habl Allah, v1, s44;

10.Tafsir Ibn Kathir v4, s113; al-Tabaqat al-Kubra Ibn Sa’da, v2, s194;

11.al-Dżami’ al-Saghir al-Sujutiego, v1, s353;

12.Madżma’ al-Zawa’id al-Hajthamiego, v9, s163;

13.al-Fateh al-Kabir al-Binhaniego, v1,s451;

14.Usdul Ghabah fi Ma’rifat al-Sahaba Ibn al-Athira, v2,s12;

15.Dżami’ al-Usul Ibn al-Athira, v1, s187;

16.Historia Ibn Asakira, v5, s436;

17.al-Tadż al-Dżami’ Lil Usul, v3, s308;

18.al-Durr al-Mansur al-Hafiza al-Sujutiego, v2, s60;

19.Janabi al-Mawaddah al-Qunduziego al-Hanafiego, s38,183;

20.Abaqat al-Anwar, v1, s16

…oraz wiele innych…

„Moi Ahlul Bait są jak Arka Noego. Ktokolwiek był na jej pokładzie został ocalony, a ktokolwiek się od niej odwrócił przepadł.”

Źródła sunnickie:

1.al-Mustadrak al-Hakima, v2, s343, v3, s150-151

2.Fadha’il al-Sahaba Ahmada Ibn Hanbala, v2, s786

3.Tafsir al-Kabir Fakhra al-Raziego, pod komentarzem do wersu 42:23, część 27, s167

4.al-Bazzar, w oparciu o autorytet Ibn Abbasa oraz Ibn Zubaira ze słowem „zatonął” zamiast „przepadł”.

5.al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara Hajthamiego, roz. 11, sekcja 1, s234 pod wersem 8:33. Również w sekcji 2, s282. Powiedział on, że ten hadis został przekazany przez wiele różnych autorytetów.

6.Tarikh al-Chulafaa oraz Dżami’ al-Saghir al-Sujutiego

7.al-Kabir al-Tabaraniego, v3, s37,38

8.al-Saghir al-Tabaraniego, v2, s22

9.Hilyatul Aulijaa, Abu Nu’ayma, v4, s306

10.al-Kuna wal Asmaa al-Dulabiego, v1, s76

11.Janabi al-Mawaddah al-Qunduziego al-Hanafiego, s30,370

12.Is’af al-Radżibin al-Sabana

Prorok (saws) powiedział o Ahlul Bait: „Nie wyprzedzajcie ich bowiem przepadniecie, nie odwracajcie się od nich bowiem przepadniecie i nie próbujcie ich pouczać bowiem wiedzą więcej niż wy.”

Źródła sunnickie:

1.al-Durr al-Mansurr al-Sujutiego, v2, s60

2.al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara al-Hajthamiego, roz. 11, sekcja 1, s230, cytowane z al-Tabaraniego, również w sekcji 2, s342

3.Usdul Ghabah Ibn al-Athira, v3, s137

4.Janabi’ al-Mawaddah al-Qunduziego al-Hanafiego, s41 oraz 335

5.Kanz al-Ummal al-Muttaqiego al-Hindiego, v1, s168

6.Madżma’ al-Zawa’id al-Hajthamiego, v9, s163

7.Aqabat al-Anwar, v1, s184

8.A’alam al-Wara, s132-133

9.Tadhkirat al-Chawas al-Ummah Sibt Ibn al-Dżawziego al-Hanafiego, s28-33

10.al-Sirah al-Halabijjah Nur al-Dina al-Halabiego, v3, s273

Wysłannik Allaha (saws) powiedział: „Moi Ahlul Bait sa jak Brama Żalu dzieci Izraela; ktokolwiek przez nią przeszedł zostało mu wybaczone.”

Źródła sunnickie:

1.Madżma’ al-Zawa’id al-Hajthamiego, v9, s168

2.al-Awsa al-Tabaraniego, Tradycja #18

3.Arba’in al-Nabahaniego, s216

4.al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara al-Hajthamiego, roz. 11, sekcja 1, s230,234

5.Podobna tradycja została przekazana przez al-Darquntiego jak również Ibn Hadżara w al-Sawa’iq al-Muhriqah, roz. 9, sekcja 2, s193 gdzie Prorok (saws) powiedział: „Ali jest Bramą Żalu, ktokolwiek przez nią przeszedł jest wierzącym a ktokolwiek wyszedł jest niewierzącym.”
Powyższa tradycja związana jest z wersami 2:58 oraz 7:61 Qur’anu, które opisują Bramę Żalu Bani Izrael. Ci spośród towarzyszy Mojżesza, którzy nie przeszli przez bramę zagubili się na pustynie na czterdzieści lat natomiast ci, którzy nie weszli na Arkę Noego utonęli. Ibn Hadżar wnioskuje, iż:

„Analogia Arki Noego oznacza, że ci którzy kochają i oddają honor Ahlul Bait oraz czerpią z ich przewodnictwa zostaną ocaleni z ciemności buntu, a ci którzy zwrócą się przeciwko nim utoną w morzu niewdzięczności oraz przepadną na pustyni nieposłuszeństwa.”

Źródło sunnickie: al-Sawa’iq al-Muhriqah Ibn Hadżara, s91

Wysłannik Allaha powiedział Alemu: „Dobra wieść, o Ali! Zaprawdę ty, twoi towarzysze i twoja Szi’a (partia) będziecie w Raju.”

Źródła sunnickie:

1.Fadha’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p655

2.Hilyatul Awliyaa, by Abu Nu’aym, v4, p329

3.Tarikh, by al-Khateeb al-Baghdadi, v12, p289

4.al-Awsat, by al-Tabarani

5.Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v10, pp 21-22

6.al-Darqunti, who said this tradition has been transmitted via numerous authorities.

7.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p247
Jabir Ibn Abdillah al-Ansari przekazuje iż:

Wysłannik Allaha (saws) powiedział: „Szi’a Alego będzie zwycięska w dniu zmartwychwstania.”

Źródła sunnickie:

1.al-Manaqib Ahmad, as mentioned in:

2.Yanabi al-Mawaddah, by al-Qundoozi al-Hanafi, p62

3.Tafsir al-Durr al-Manthoor, by al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti, who quotes the tradition as follows: „We were with the Holy Prophet when Ali came towards us. The Holy Prophet said: He and his Shia will aquire salvation on the day of judgment.”

Wysłannik Allaha powiedział: “O Ali! W Dniu Sądu będę uciekał się do Allaha a ty będziesz uciekał się do mnie a twoje dzieci będą uciekać się do ciebie a Szi’a będzie uciekać się do nich. Zobaczysz wtedy gdzie się udamy [do Raju]”

Źródła sunnickie: Rabi al-Abrar, by al-Zamakhshari
Wysłannik Allaha powiedział: “O Ali! [W Dniu Sądu] ty i twoja Szi’a staniecie przed Allahem uszczęśliwieni i staną też przed Nim twoi wrogowie zagniewani i o twardych karkach.”

Źródła sunnickie:

1.al-Tabarani, on the authority of Imam Ali

2.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p236
Oto pełniejsza wersja tego samego hadisu przekazana przez Ibn Abbasa (ra):

Kiedy objawiony został werset “Zaprawdę, ci którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła – oni są  najlepsi ze stworzeń.” (Qur’an 98:7), Wysłannik Allaha (saws) powiedział Alemu : “Chodzi o ciebie i o twoją Szi’a.” Po czym dodał: “O Ali! [W Dniu Sądu] ty i twoja Szi’a staniecie przed Allahem uszczęśliwieni i staną też przed Nim twoi wrogowie zagniewani i o twardych karkach.” Ali powiedział: „Kto jest moim wrogiem?” Prorok (saws) odrzekł: “Ten kto dystansuje się od ciebie i przeklina cię. A dobre wieści są dla tych, którzy pierwsi dotrą w cień Al-Arsz (Tronu) w dzień zmartwychwstania.” Ali zapytał: „Kim oni są o Wysłanniku Allaha?” On odpowiedział: „Twoja Szi’a, o Ali oraz ci, którzy cię kochają.”

Źródła sunnickie:

1.al-Hafidh Jamaluddin al-Dharandi, on the authority of Ibn Abbas

2.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 11, section 1, pp 246-247

Wysłannik Allaha powiedział Alemu: “Pierwsze cztery osoby, które wejdą do Raju to ja, ty, Hasan i Husein, a za nami będzie nasze potomstwo, za naszym potomstwem będą nasze żony, a nasza Szi’a będzie nam towarzyszyć po prawej stronie.”

Źródła sunnickie:

1.al-Manaqib, by Ahmad

2.al-Tabarani, as quoted in:

3.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p246
Imam Dża’far al-Sadiq (AS) powiedział:

„My jesteśmy węzłem Allaha o którym Allah powiedział: ‘I trzymajcie się razem węzła Allaha i nie rozdzielajcie się.’ (Qur’an 3:103)”

Źródła sunnickie:

1.al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar Haythami , Ch. 11, section 1, p233

2.Tafsir al-Kabir, by al-Tha’labi, under commentary of verse 3:103

Hadisy o towarzyszach Proroka (saws), którzy dołączyli do Szi’a Alego:

Umar powiedział: “Bez wątpienia po śmierci Proroka dowiedzieliśmy się że Ansar nie zgadzali się z nami i zgromadzili się u Bani Sa’da. Ali i Zubair i ktokolwiek był z nimi sprzeciwiali się nam, podczas gdy emigranci zgromadzili się z Abu Bakrem.”

Źródła sunnickie: Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v8, Tradition #817

W dniu Saqifah Umar powiedział: „Ali Ibn Abi Talib, Zubair Ibn Awwam i ci, którzy byli z nimi oddzielili się od nas (i zgromadzili się) w domu Fatimy, córki Wysłannika Allaha.”
Źródła sunnickie:

1.Ahmad Ibn Hanbal, v1, p55

2.Sirah al-Nabawiyyah, by Ibn Hisham, v4, p309

3.History of Tabari (Arabic), v1, p1822

4.History of Tabari, English version, v9, p192

Wysłannik Allaha powiedział: “Z pewnością Allah nakazał mi miłować cztery osoby i powiadomił mnie iż On je miłuje.” Towarzysze zapytali: “O Wysłanniku Allaha, kim są te cztery osoby?” Prorok odparł: “Ali jest wśród nich (powtarzając to trzy razy), Abu Dhar, Salman al-Farsi oraz Miqdad.”

Źródła sunnickie:

1.Sunan Ibn Majah, v1, pp 52-53, Tradition #149

2.al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p130

3.Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v5, p356

4.Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, p648, Tradition #1103

5.Hilyatul Awliya’, by Abu Nu’aym, v1, p172

Wysłannik Allaha powiedział: “Każdy Prorok otrzymał od Allaha siedmiu prawych towarzyszy. Ja otrzymałem czternastu prawych towarzyszy.” Włączył pomiędzy nich Alego, al-Hasana, al-Huseina, Hamzę, Dża’fara, Ammara ibn Jasira, Abu Dhara, Miqdada oraz Salmana.”

Źródła sunnickie:

1.Fada’il al-Sahaba, by Ahmad Ibn Hanbal, v2, Traditions #109, #277

2.Sahih al-Tirmidhi, v5, p329, p662

3.Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp88,148,149 from several chain of narrators

4.al-Kabir, by al-Tabarani, v6, p264, p265

5.Hilyatul Awliya’, by Abu Nu’aym, v1, p128

Wysłannik Allaha powiedział: “Nie chodził po ziemi bardziej prostolinijny człowiek niż Abu Dhar. Kroczy on po ziemi z takim samym niematerialistycznym podejściem co Jezus, syn Marii.”

Źródła sunnickie:

1.Sahih al-Tirmidhi, v5, p334, Tradition #3889

2.Tahdhib al-Athar, v4, pp 158-161

3.Musnad Ahmad Hanbal, #6519, #6630, #7078

4.al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p342

5.al-Tabaqat, by Ibn Sa’d, v4, part 1, pp 167-168

6.Majma’ al-Zawa’id, by al-Haythami, v9, pp 329-330

Wysłannik Allaha powiedział: “Grupa buntowników zabije Ammara.”

Źródła sunnickie:

1.Sahih Muslim, English version, Chapter # MCCV, pp 1508-1509,Traditions #6966-6970 (five traditions).

2.al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p383

Aby przekonać się kim byli owi buntownicy sięgnijmy do Musnad Ahmad oraz Tabaqat Ibn Sa’d :

„W bitwie Siffin, kiedy głowa Ammara Jasira została odcięta i zaniesiona Muawijji, dwóch ludzi kłóciło się przechwalając się który z nich zabił Ammara.”

Źródła sunnickie:

1.Musnad Ahmad (Pub. in Dar al-Maarif, Egypt 1952), Tradition #6538, #6929

2.Tabaqat, by Ibn Sa’d, v3, p253

Wysłannik Allaha powiedział: “Raj nalezy do trzech osób: Alego, Ammara i Salmana.”

Źródła sunnickie: Sahih al-Tirmidhi, v5, p332, Tradition #3884

Leave a Reply