MODLITWA

بسم الله الرحمن الرحيم

ZALECENIA DLA KOBIET ODNOŚNIE RÓŻNIC W WYKONYWANIU SALAT

Podczas gdy mężczyźni powinni recytować głośno Surę Fatiha oraz drugą Surę w modlitwach Fadżr, Maghrib oraz Isza, kobiety mogą robić to cicho (a wręcz powinny robić to cicho kiedy modlą się w obecności mężczyzn nie-mahram).

Przy wykonywaniu Ruku mężczyźni powinni kłaść dłonie na kolanach, podczas gdy dla kobiet jest Mustahab (zalecane) by opierały dłonie nieco powyżej kolan. Zaleca się im także aby podczas Sadżdah ich ręce były bliżej ciała a nogi bardziej zbliżone do siebie niż to jest u mężczyzn.

Oprócz tych drobnych różnic w samym akcie modlitwy, kobiety powinny pamiętać że obowiązuje je zakrywanie większej części ciała niż mężczyzn (widoczne powinny być tylko twarz, dłonie i stopy) oraz że nie mogą modlić się wśród mężczyzn ani przed nimi. W meczetach najczęściej mają wydzielone osobne miejsce lub modlą się za mężczyznami.

CZYNNOŚCI ZALECANE PO MODLITWIE

Akty te nie są obowiązkowe, są jednak zalecane. Pierwszą jest tzw. Tasbih al-Zahra: wypowiadamy „Allahu Akbar” 34 razy, „Alhamdulillah” 33 razy oraz „Subhanallah” 33 razy. Można robić to przy pomocy subha – różańca. Potem odmawiamy Du’a, a na koniec wykonujemy jeszcze jeden pokłon trzykrotnie powtarzając „Szukranillah” (dzięki Allahowi).

MODLITWA NA SPECJALNĄ OKOLICZNOŚĆ

Modlitwę taką odmawia się w czterech przypadkach: zaćmienia Słońca, zaćmienia Księżyca (nawet jeśli są one małe i nikt się ich nie lęka), trzęsienia ziemi (nawet jeśli nikogo nie przestraszy), burzy lub wichury wzbudzającej w ludziach trwogę.

Modlitwa odmawiana w ww. okolicznościach składa się z dwóch rakatów, a każdy z nich złożony jest z pięciu ruku’. Wygląda to w ten sposób, że wierny po uświadomieniu sobie intencji i wzniesieniu takbiru odmawia Fatihę i inną całą surę. Następnie pochyla się, czyli wykonuje ruku. Wyprostowawszy się recytuje Fatihę i drugą surę. Czyni tak pięć razy. Po piątym razie wybija dwa pokłony i ponownie powtarza ten pięciokrotny cykl. Kończy go dwoma pokłonami, wyznaniem wiary i pozdrowieniem. Można też odmówić Fatihę a drugą surę podzielić na pięć części recytowanych pojedynczo przy każdym kolejnym ruku już bez powtarzania Fatihy. Odmawiając modlitwę w ten sposób opuszcza się pokłony w obydwu rakatach.

MODLITWA PODRÓŻNEGO

Skrócenie modlitwy złożonej z czterech rakatów do dwóch tylko rakatów wymaga spełnienia następujących warunków:

  1. podróż nie może odbywać się na trasie krótszej niż 8 farsagów [1] z tym, że 4 farsagi może stanowić powrót do domu,
  2. dystans 8 farsagów musi być przewidziany od początku podróży,
  3. podróżny nie zawróci w połowie drogi,
  4. celem podróży nie jest grzech,
  5.  podróżowanie nie jest stałym zajęciem człowieka podejmującego podróż. Kierowca na przykład nie może skracać modlitwy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy przebywa on w domu co najmniej 10 dni. Wtedy podczas trzech pierwszych wyjazdów może skrócić modlitwę.
  6.  podróżny musi oddalić się od miejsca swego stałego pobytu lub innego miejsca, w którym przebywał co najmniej 10 dni na tyle, by było ono dlań niewidoczne a zawołanie na modlitwę (azan) niesłyszalne.

 

——————————————————————————–

[1] – Farsag – miara odległości równa 6 km.

Leave a Reply